Regulamin wynajmu Apartamentu Marron

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki wynajmu krótkoterminowego - liczonego w dobach zakwaterowania - umeblowanego, wyposażonego apartamentu położonegi w Szczyrku przy ul. Kasztanowej 7/A2.
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu oraz stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między wynajmującym T. Roman NIP 6762004844 a Klientem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
 3. Definicje:
  1. klient - osoba prawna lub fizyczna korzystająca z apartamentów w ramach krótkoterminowego zakwaterowania,
  2. wynajmujący – osoba będąca właścicielem przedmiotu wynajmu lub osoba przez upoważniona przez wynajmującego,
  3. apartament – pojedynczy apartament (2 sypialnie, salon, aneks kuchenny, łazienka) położony w budynku oznaczonym numerem 7/A2 w Szczyrku, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych,
  4. część wspólna – narciarnia, parking, ogród, sauna, bawialnia dla dzieci,
  5. doba zakwaterowania – czas między godziną 15:00 a 11:00 kolejnego dnia,
  6. przedmiot wynajmu – nieruchomość 63m2 wraz z miejscem parkingowym.
 4. Wynajem apartamentów ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Klienta.
 5. Szczegółowy opis apartamentu znajduje się na stronie Apartamentu Marron.

2. REZERWACJA

 1. Rezerwacja i płatność odbywa się zgodnie z regulaminem i warunkami podanymi przez wynajmującego.
 2. Rezerwacja apartamentu drogą email wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego zawierającego:
  • imię i nazwisko osoby rezerwującej,
  • adres zameldowania,
  • numeru telefonu komórkowego

  oraz wpłacenia przelewem zadatek w wysokości 30% wartości ceny za rezerwowany okres na konto bankowe nr: 85114020040000350235022507 prowadzone w mBank.

 3. Zapłata zadatku powinna nastąpić w ciągu 48 godzin od chwili złożenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie Klient otrzyma potwierdzenie rezerwacji na adres email lub sms-em na podany w formularzu numer telefonu komórkowego.
 4. Pozostałą część klient zobowiązany jest zapłacić przelewem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu.
 5. W przypadku rezygnacji z najmu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Za zgodą wynajmującego istnieje możliwość:
  • zmiany osoby rezerwującej,
  • zmiany terminu wynajmu, o ile kolejny termin nie będzie zajęty.
 6. Jeżeli rezerwacja następuje w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem pobytu, należy wpłacić na konto bankowe zadatek w wysokości 100% wartości ceny za wynajem rezerwowanego okresu. W przypadku rezygnacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta, w tym za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu i wyjazdu.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI, WYNAGRODZENIE

 1. Wysokość opłat za wynajem poszczególnych apartamentów jest określona w cenniku na stronie internetowej Apartamentu Marron. Cena zawiera podatek VAT.
 2. Cena nie zawiera opłaty klimatycznej, miejscowej w wysokości 2,30 PLN od osoby, za każdy dzień pobytu. Kwota zostanie pobrana w pierwszym dniu pobytu.
 3. Cena obejmuje:
  • najem umeblowanej nieruchomości z łazienką, wyposażonego zaplecza kuchennego, umeblowanego salonu,
  • koszty zużycia mediów,
  • pranie pościeli i ręczników,
  • prześcieradła ochronne oraz komplet do samodzielnej wymiany prześcieradeł wierzchnich w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby,
  • dostęp do strefy rekreacyjnej (sauny), bawialni dla dzieci, narciarni i jednego miejsca parkingowego,
  • cena zawiera klimatyzację / osuszanie budynku.

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

 1. W apartamencie nie może nocować większa ilość osób niż została zakwaterowana. W przypadku przekroczenia tej liczby wynajmujący ma prawo pobrać opłatę karną za każdą dodatkową osobę w wysokości 120% wartości normalnej stawki za osobę.

 2. W apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00–07:00.

 3. Klient zobowiązany jest do utrzymywania obiektu w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7:00.

 4. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone.

 5. Za złamanie warunków ciszy nocnej grozi kara w wysokości 1000 zł, a w przypadku interwencji policji klient zobowiązuje się zapłacić kwotę 1000 zł celem zadośćuczynienia innym klientom i osobom przebywającym w budynkach sąsiadujących.

 6. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

 7. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu/obiektu Klient zobowiązany jest zamknąć wszystkie okna oraz drzwi wejściowe do budynku. W przypadku nienależytego zamknięcia drzwi i okien, które spowodują szkody w mieniu, Klient będzie osobą odpowiedzialną za szkody.

 8. Klient jest zobowiązany do utrzymywania czystości w części wspólnej oraz nieruchomości. sprzątnięcia po korzystaniu z kuchni, salonu zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

 9. Apartament nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach noclegowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności, a tym bardziej niezgodnej z prawem. Nie dopuszcza się rejestracji w nim działalności gospodarczej lub innej działalności, zwłaszcza związanej z przyjmowaniem klientów.

 10. Najemca zobowiązuje się do korzystania z apartamentu oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

 11. Apartament nie może być podnajmowany osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniany.

5. ZMIANA I ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ KLIENTA

 1. Klient ma prawo do zmiany terminu pobytu, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Dopuszczalna jest możliwość dokonania zmian w złożonej rezerwacji w zakresie: czasu pobytu lub liczby osób w apartamencie. Wyklucza się zmianę ilości dób. Klient informuje elektronicznie o zakresie zmian jakie chciałby wprowadzić.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach umowy, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie do 14 dni przed przyjazdem jest możliwy zwrot zadatku. Po tym okresie zadatek przepada lub zmieniamy termin pobytu.

6. ZMIANA I ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ WYNAJMUJĄCEGO

 1. Zmiana terminu potwierdzonej rezerwacji ze strony wynajmującego jest możliwa w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, które uniemożliwią spełnienie świadczenia.
 2. Przez zdarzenie losowe rozumie się wszelkie zdarzenia, których skutków nie można przewidzieć, nagłe awarie lub zaistnienie sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu Klienta lub wynajmującego.
 3. Wynajmujący wówczas zaproponuje inny termin pobytu, lub anuluje rezerwację, zwracając zadatek w wysokości wpłaconej sumy.

7. KAUCJA NA CZAS POBYTU W APARTAMENCIE

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości 500 zł w celu pokrycia ewentualnych szkód powstałych z winy korzystającego oraz za pobyt osoby niezgłoszonej.
 2. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia przy rejestracji Klienta i zwrócona mu ostatniego dnia po odebraniu apartamentu.
 3. W przypadku wyrządzenia szkody lub pobytu osoby niezgłoszonej kaucja służy pokryciu roszczeń wynajmującego, a pozostała jej część podlega zwrotowi.

8. ZAKWATEROWANIE I WYKWATEROWANIE

 1. Zakwaterowanie następuje we wskazanym w rezerwacji dniu przyjazdu w wybranym apartamencie od godz. 14:00.
 2. Przekazanie 2 szt. kart wejściowych, a jednocześnie niezbędnych do aktywowania zasilania w apartamencie lub części wspólnej, następuje w momencie uiszczenia wszystkich opłat związanych z pobytem Klienta.
 3. Przedłużenie pobytu możliwe po wcześniejszym uzyskaniu zgody przez wynajmującego i uzależnione od braku rezerwacji przez innych Klientów.
 4. Przy wymeldowaniu, do godziny 11:00 ostatniego dnia oznaczonego w rezerwacji, Klient oddaje wszystkie karty wejściowe. W przypadku zagubienia karty wejściowej Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 1. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w którym znajduje się apartament, w apartamencie oraz w wyposażeniu apartamentu, narciarni, pomieszczeniu rekreacyjnym z sauną, częściach wspólnych.
 2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania właściciela o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych (w tym przez osoby zajmujące inne apartamenty) w budynku, w którym znajduje się apartament, w apartamencie oraz w wyposażeniu apartamentu, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami. Jednocześnie Klient zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia kosztów wszelkich szkód, jeżeli był ich sprawcą.
 3. Klient zobowiązany jest do zapłaty czynszu za pełny okres wynajmu liczony do daty przywrócenia apartamentu do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.
 4. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji w przypadku Klienta, który podczas poprzedniego pobytu wyrządził szkodę w apartamencie lub obiekcie.

10. ZWIERZĘTA

Nie dopuszcza się pobytu zwierząt w wynajmowanym apartamencie.

11. DANE OSOBOWE

Klauzula informacyjna o danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Roman, ul. Kasztanowa 7/A2 Szczyrk.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych office@slonecznycypel.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Ponadto oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie.

Przejdź do góry

Stosujemy pliki cookies.

Więcej szczegółów